Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. Eşler, mal rejimi sözleşmesi ile kanunda belirlenen “Mal Ayrılığı Rejimi”, “Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi” ve “Mal Ortaklığı Rejimi” nden birini de kabul edebilirler.

Mal rejimi sözleşmesi

Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilir. Tarafların mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. Evlenme başvurusu sırasında da hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak bildirebilirler. Mal rejimi sözleşmesinin gerektiğinde yasal temsilcilerce de imzalanması zorunludur.

Evlendirme memurları, evlenecek olan kadın ve erkeği seçmiş oldukları mal rejimini beyana davet etmek zorunda değildir. Evlenecek olanların mal rejimine ilişkin seçimini bildirmemeleri evlendirme işleminin yapılmasına engel teşkil etmez. Evlendirme memurları evlenecek olan kişilerin yasal mal rejimi yerine seçimlik rejimlerden birini seçmiş olmaları halinde bu yöndeki seçimlerini kabul edebilirler. Evlendirme memurları, evlenecek kişilerin yasal mal rejimi ile ilgili yasadaki düzenlemelere ya da seçimlik rejimlerden birini seçmelerine rağmen seçimlik rejimde yasadaki düzenlemelerden farklı anlaşmaları kabul edemez. Evlenecek olan kişiler bu konularda ancak notere gidebilirler.

Evlenecek kişilerin seçimlik mal rejimine belgelerini ibraz etmeleri halinde, varsa bunu düzenleyen veya onaylayan makamın, tarih ve sayı bilgileri de olmak üzere, evlenme kütüğünde bu iş için ayrılmış olan alana yazılır.

Yasal Mal Rejimi

Edinilmiş Mallara Katılma rejimidir.

Seçme Hakkı

Eşler mal rejimi sözleşmesiyle Kanunda belirtilen diğer rejimlerden birini seçebilirler. Şu kadar ki, taraflar istedikleri mal rejimini ancak Kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler.

Ne zaman yapılacağı

Mal rejimi sözleşmesi evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Yani taraflar nişanlı iken dahi sözleşme yapabilirler.

Sözleşme Ehliyeti

Ayırt etme gücüne (temyiz gücüne) sahip olanlar tarafından yapılabilir. Küçükler ve kısıtlılar yasal temsilcilerinin rızasını almak zorundadırlar. Bilindiği gibi, kısıtlı evli dahi olsa yasal temsilcisinin rızası gerekecek, küçüğün, evlenme öncesi yapacağı mal rejimi sözleşmesinde yasal temsilcisinin rızası aranacak, ancak evlendiği zaman T.M.K. 11. inci maddesinin ikinci fıkrasına göre ergin olacağı cihetle, evlilik aşamasında yapacağı mal rejimi sözleşmesi için böylesi bir rıza aranmayacaktır.

Sözleşmenin Şekli

Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. Mal rejimi sözleşmesinin taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerince imzalanması zorunludur. Sözleşmenin ayrıca mahkemenin tasvibine sunulmasına gerek bulunmamaktadır.

 
Yukarıda yazılı tüm bilgiler T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmıştır.