Batıl ve Kusurlu Evlenmeler, Nüfus Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilir.

Batıl ve Kusurlu Evlenmeler

İlçe nüfus müdürlüğüne gönderilen evlenme bildirimleri üzerinde yapılan ilk inceleme sonucunda:

a) Evlenmenin kanunen yetkili kılınmış memurlarca yapılmadığının anlaşılması, aile kütük kayıtlarına göre karı kocadan birinin başkasıyla evli olduğunun tespit edilmesi veya karı koca arasında evlenmeye mani derecede kan ya da kayın hısımlığının bulunması hallerinde evlenme aile kütüğüne işlenir ve durum tescil işlemini yapan nüfus müdürlüğünce Cumhuriyet Savcılığına bildirilir.

b) Evlenmenin kanuni şekillere riayet edilmeksizin yapılmış olması ya da kanuni bekleme süresi geçmeden evlenilmiş olması hallerinde de evlenme aile kütüklerine tescil edilmekle birlikte durum, tescil işlemini yapan nüfus müdürlüğünce Cumhuriyet Savcılığına bildirilir.

Ceza Hükümleri

Kanunun evlenmelerini men ettiği kimselerin bu manilerinin bildikleri halde akitlerini yapan evlendirme memurlarıyla, bu surette evlenen, bunları evlenmeye sevk eden veya evlenmelerine rıza gösteren veli veya vasileri ile kanuni şartlara riayet etmeksizin evlenme belgesi düzenleyen memur, evlenme akdinin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren kağıdı görmeden evlenme için dini merasim yapanlar ile aralarında evlenme akdi olmaksızın evlenmenin dini merasimini yaptıran erkek ve kadınlar ve muttali oldukları hususu yetkili mercilere bildirmekte ihmal gösterenler hakkında işlem yapılmak üzere durum belgelerle Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilir.

 
Yukarıda yazılı tüm bilgiler T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmıştır.