Türkiye’de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler. Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunu yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye’deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi Türk makamları önünde de evlenebilirler.

Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirmememurluğunca kabul edilerek, bu yönetmeliğin Türk vatandaşlarının evlenmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar için de uygulanır. Evlenme ehliyet belgesinin getirtilmesi konusunda evlendirme memurları yabancı devlet başkonsoloslukları ile doğrudan yazışma yapabilecekleri gibi, Genel Müdürlük aracılığıyla da bu belgeleri getirtebilirler.

Vatansız veya Vatandaşlık Durumu Düzgün Olmayanların Evlenmesi

Vatansız veya mültecilerle, vatandaşlık durumu muntazam olmayan yabancıların müracaatları evlendirme memurları tarafından kabul edilir. Evlenmeye engel durumlarının bulunup bulunmadığı, Türkiye’de nüfus kaydı tutuluyorsa Genel Müdürlükten verilecek evlenme ehliyet belgesi ile, henüz nüfus kaydı tesis edilmemiş ise emniyet makamlarınca tutulan dosyalardaki bilgilere göre bu makamlarca verilecek belge ile tespit edilir.

Evlenme Ehliyeti ve Şartları

Evlenebilmek için aşağıdaki şartları taşımak gereklidir.

Y Reşit olmak.
Y Mümeyyiz olmak.
Y Yakın akraba olmamak.
Y Evli olmamak (boşanmış olma durumunda kesinleşmiş mahkeme kararı)
Y Kadın için kanuni evlenme yasağı bulunmamak.
Y Kazai evlenme yasağı bulunmamak.
Y Zührevi ve bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

Müracaat Sırasında Doldurulması Gereken Belgeler

Y 4 adet Evlenecek kişilerce imzalanmış “Evlenme Beyannamesi”
Y Nüfus cüzdanının asli, yabancılar için pasaport,kendi Konsolosluklarının ya da bulunulan ülkenin vatandaşı ise yerel makamlarının düzenleyecekleri onaylı doğum belgesi (birth certificate)
Y Sağlık raporu (Eslerden birinin talebi halinde)w 4’er adet vesikalık resim.
Y Medeni durumlarını gösterir resmi belge.
Y Evlenme Ehliyet Belgesi (Certificate of Capacity to Marry).
Y Yabancılar için, yetkili merkezi makamlar veya o devletin mahalli temsilcilikleri tarafından verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş olan evlenme ehliyet belgesi

Evlenme Ehliyet Belgeleri (Yabancılar)

Tasdik mecburiyeti olmayan belgeler

Y Belge, La-Haye Devletler Özel Hukuku çerçevesinde hazırlanan ve ülkemizin de taraf olduğu “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” gereğince Apostille edilmiş ise, belgenin noter onaylı Türkçe çevirisinin yapılmış olması,
Y Belgenin, Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonunca hazırlanarak uygulamaya konulan ve ülkemizin de taraf olduğu sözleşmeler gereğince üye ülkelerce düzenlenmiş ve düzenleyen makamın imza ve mühürünü taşıması,
Y Belge, dış temsilciliğimizin bulunduğu ülkedeki yetkili makamlarca verilmiş ise, belgenin ve usulüne uygun çevirisinin dış temsilciliğimizce onanması, hallerinde, belgeler başkaca bir işleme tabi tutulmaksızın kabul edilerek işleme alınır.

Tasdik işlemine tabi tutulacak belgeler

Y Belge yurt dışından alınmış ve müracaat edilen ilde belgeyi veren ülkenin temsilciliği bulunuyorsa, o ülkenin dış temsilciliğin tasdiki ile noter onaylı Türkçe çevirisinden ve Valilikçe onaylandıktan sonra,
Y Belge, müracaat edilen ildeki yabancı ülkenin dış temsilciliğince verilmiş ise, noter onaylı Türkçe çevirisi yapıldıktan ve Valilikçe onaylandıktan sonra,
Y Müracaat edilen ilde belgeyi veren ülkenin temsilciliğinin bulunmaması halinde; belgenin o ülkenin Türkiye’deki bir temsilciliğinin tasdiki ile, noter onaylı Türkçe çevirisi yapılıp temsilciliğin bulunduğu Valilikçe onaylandıktan sonra, şayet belge o ülkenin Ankara’daki temsilciliğince verilmiş ise noter onaylı Türkçe çevirisi yapıldıktan ve Dışişleri Bakanlığınca onaylandıktan sonra, kabul edilerek işleme alınır.

Diğer yabancı makamlarca verilen belgeler

Y Belge, dış temsilciliğimizin bulunmadığı veya Türkiye’de dış temsilciliği olmayan ülke makamlarınca verilmiş ise akredite (ilgili ülke adına işlem yapmakla yetkili) olduğu ülke temsilciliğince tasdiki ile noter onaylı Türkçe çevirisinden sonra, Dışişleri Bakanlığınca onaylanması; akredite olduğu ülke temsilciliğinin bulunmaması halinde ise Bakanlıkça verilecek talimata göre işlem tesis edilir.

Fahri konsolosluklarca tanzim edilen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez. Evlendirme memurluğunca belgelerin doğruluğundan şüphe edilmesi halinde, Bakanlık aracılığı ve Dışişleri Bakanlığı kanalı ile ilgili devletin temsilciğine gönderilmek suretiyle doğruluğu tevsik ettirilebilir.

Evlenme Ehliyet Belgeleri (Vatansızlık Durumunda)

Vatansız, mülteci ve vatandaşlık durumu düzgün olmayanların evlenme ehliyet belgeleri ise, kayıtların tutulduğu makamlarca kişinin tam künyesi ile kayıttaki bilgilere göre evlenmesine engel halinin olup olmadığını belirtir şekilde ve tasdiklenmiş olması gerekir. Yabancı uyrukların ilk önce bulundukları şehirdeki konsolosluklardan bekarlık belgelerini almaları, bunu valilikteki Vilayet Hukuk İşleri Bürosu’ndan onaylatıp 3 adet fotokopi çektirmeleri gerekiyor.

Pasaportlarını yeminli tercüme bürosunda tercüme ettirip noterden onaylatılması ve bütün bu evraklarla başvuracaklar. Bunun dışında başvuru sırasında pasaportun aslının ve 2 adet fotokopisinin de bulunması koşulu var. Çiftler, sağlık kontrollerinden geçmesi gerekiyor. Resmi işlemler evlendikten sonra da tamamlanmış sayılmıyor.. Bir kısmını siz, bir kısmını da nikah dairesi gerçekleştiriyor. Nikah dairesi, bağlı olduğunuz nüfus dairelerine yeni medeni durumunuzu bildiriyor. Size de, evlilik cüzdanınızı yanınıza alarak nüfus cüzdanlarınızı yeniletmek kalıyor.

 
Yukarıda yazılı tüm bilgiler T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmıştır.